Louis Latour - Aloxe Corton Latour 1955

Added to favorites.